8. Làm thế nào để theo dõi điểm rèn luyện chính xác, sinh viên tự tổng hợp hay sao ạ?

73

Ban CTCT&SV đã hướng dẫn về công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong Tuần SHCD-SV đầu khóa. Trong mục Sách quy chế trên Website của Cơ sở II (https://cs2.ftu.edu.vn/sach-quy-che/), trang 85, dòng 12, Cơ sở II đã có đường link Hướng dẫn số 1218/HD-CSII ngày 28/04/2023 về triển khai công tác sinh viên tại Cơ sở II dành cho người học từ tháng 5 năm 2023. Mục 5, 6 trong Hướng dẫn đã trình bày rõ về nội dung, quy trình đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, cách sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện sinh viên (làm thế nào để theo dõi điểm rèn luyện, các hoạt động cộng, trừ điểm rèn luyện được ghi nhận vào mục nào trong các tiêu chuẩn đánh giá rèn luyện, …). Ngoài ra, ngày 06/11/2023, Ban CTCT&SV đã gửi email cho toàn bộ sinh viên K62:

– Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện sinh viên (theo Hướng dẫn số 1218/HD-CSII ngày 28/04/2023)

– Clip hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện sinh viên.

Sinh viên lưu lại tài liệu trên email để có thể tham khảo, tra cứu khi cần thiết.