8. Mong nhà trường trong năm nay đừng cắt suất học bổng của sinh viên đặc biệt là K56, chúng em đều cố gắng học tập và học bổng dược xem là một trong những phần thưởng khích lệ tinh thần học tập của tụi em rất nhiều. Nhưng hai kì vừa rồi, nhà trường liên tục giảm bớt suất học bổng của sinh viên K56 khiến cho tụi em cảm thấy thiếu động lực để phấn đấu!

57

Về vấn đề số lượng học bổng mỗi kỳ, Cơ sở II đã nhiều lần trả lời sinh viên. Đây là lần cuối cùng Cơ sở II trả lời về vấn đề này, đề nghị sinh viên tham khảo các câu hỏi và trả lời trước đó trong mục học phí-học bổng để tránh lặp lại: Tổng quỹ học bổng là 8% trên tổng thu học phí hàng năm và được phân bổ theo từng chuyên ngành đào tạo. Mức học bổng cho loại xuất sắc, giỏi… theo Quyết định của Hiệu trưởng. Số lượng suất học bổng sẽ được tính toán dựa trên tổng quỹ học bổng và mức học bổng do Hiệu trưởng quyết định, tức là CSII không thể tự tăng/giảm mức học bổng và/hoặc số suất học bổng.

Ngoài học bổng của Trường còn có nhiều học bổng của doanh nghiệp, sinh viên nên luôn cố gắng đạt kết quả tốt để có thể đạt được các loại học bổng khác nhau bao gồm cả học bổng của Trường và học bổng của doanh nghiệp.