9. Các hoạt động của nhà trường còn rất thiếu thực tế, gây nhàm chán.

55

Các hoạt động của ĐTN – HSV tổ chức hiện chưa nhận được phản hồi nào từ sinh viên. Đề nghị sinh viên nêu rõ là các hoạt động nào còn thiếu thực tế, gây nhàm chán (nếu có) và góp ý trực tiếp qua email của ĐTN: dtn.cs2@ftu.edu.vn; Hội Sinh viên: hoisinhvien.ftu2@gmail.com để ĐTN – HSV họp rút kinh nghiệm nếu có.