9. Cách xác định số suất học bổng của từng Khóa/Chuyên ngành như thế nào?

253

Số suất học bổng cho sinh viên từng Khóa/Chuyên ngành được tính từ (1) Tổng số tiền học bổng mà Nhà trường phân bổ cho Cơ sở II, (2) Mức học bổng do Hiệu trưởng quyết định và (3) kết quả học tập của sinh viên Khóa/Chuyên ngành đó, cụ thể như sau: Cách phân bổ số tiền học bổng cho từng Khóa/Chuyên ngành Từ số tiền học bổng được Nhà trường phân bổ cho năm học/học kỳ, Cơ sở II tiến hành phân bổ học bổng cho từng Khóa/Chuyên ngành như sau:

Số tiền học bổng phân bổ học kỳ cho một Khóa/Chuyên ngành = % tổng thu học phí của Khóa/Chuyên ngành đó so với tổng thu học phí tại CSII ở học kỳ hiện tại x Tổng số tiền học bổng được nhà trường phân bổ cho học kỳ đó.

Cách phân bổ số suất học bổng cho từng Khóa/Chuyên ngành Căn cứ vào số tiền học bổng cho từng Khóa/Chuyên ngành đã tính ở mục 1, mức học bổng do Hiệu trưởng quyết định và kết quả học tập của sinh viên Khóa/chuyên ngành đó, Cơ sở II sẽ phân bổ số suất học bổng cho từng mức Xuất sắc, Giỏi và Khá đảm bảo chi hết số tiền học bổng dành cho Khóa/Chuyên ngành đó.

Ví dụ: Năm học 2018-2019, Hiệu trưởng quyết định các mức học bổng như sau:

– Học bổng loại Xuất sắc: 11.000.000 đồng/học kỳ – xét đối với những SV có điểm TBCHT đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc

– Học bổng loại Giỏi: 9.000.000 đồng/học kỳ – xét đối với những SV có điểm TBCHT đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên

– Học bổng loại Khá: 7.000.000 đồng/học kỳ – xét đối với những SV có điểm TBCHT đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên

=> Tùy thuộc vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Khóa/Chuyên ngành, Cơ sở II sẽ phân bổ học bổng từ loại Xuất sắc => Giỏi => Khá cho tới khi hết số tiền được phân bổ của Khóa/Chuyên ngành đó.

Vì tổng quỹ học bổng và mức học bổng do Hiệu trưởng quyết định nên Cơ sở II không thể tăng/giảm số suất học bổng hay tăng/giảm mức học bổng.