9. Mong nhà trường có thể gửi link truy cập KLTN của FTU1 vì Sinh viên kế toán kiểm toán không có nhiều nguồn tài liệu để tham khảo.

108

Trả lời:

Thư viện đã gửi thông báo hướng dẫn truy cập qua website, Fanpage (FTU2 Lib); đồng thời đã gửi lại email đến Ban Cán sự lớp để chuyển tất cả các bạn tham khảo vào ngày 28/11/2019.