9. Nếu đủ điều kiện và đăng ký học ngay tiếng Anh 4 thì em phải đóng học phí như thế nào ạ

114

Trả lời: Nếu sinh viên kiểm tra trình độ đủ điều kiện và đăng ký học Tiếng Anh 4 thì sinh viên chỉ đóng học phí cho học phần Tiếng Anh 4.