9. Nếu sinh viên có kết quả rèn luyện kém hoặc chưa có kết quả rèn luyện của học kỳ/ năm học thì sao

110

Sinh viên có kết quả đánh giá rèn luyện kém thì Ban CTCT&SV sẽ gửi thư thông báo tới gia đình đề cùng Nhà trường động viên, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt nội quy, quy chế và tích cực tham gia hoạt động để đạt kết quả rèn luyện tốt hơn.

Sinh viên bị thiếu KQRLSV thì liên hệ với GVCN hoặc gửi email cho Ban CTCT&SV, gửi email cho Cô Trương Thị Kim Ngân: truongthikimngan.cs2@ftu.edu.vn để được hướng dẫn.