9. Nhiều SV chưa thực hiện văn hóa xếp hàng khi sử dụng thang máy.

124

Trả lời:

Cơ sở II đã ban hành Thông báo số 2487/TB-CSII ngày 06/11/2019 về thực hiện văn hóa xếp hàng tại thang máy. Đề nghị tất cả sinh viên nâng cao ý thức và nghiêm túc thực hiện văn hóa xếp hàng khi sử dụng thang máy.