Các đề tài đang thực hiện

1540
TT Tên, mã đề tài Chủ nhiệm đề tài
 1 Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lực quản lý và hiệu quả đầu tư của các DN niêm yết tại VN
Mã số: NTCS2019-34
ThS Nguyễn Ngọc Thụy Vy
2 Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự dịch chuyển cơ cấu KT của TPHCM
Mã số: NTCS2019-35
ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao
3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định di cư của các gia đình nông hộ VN
Mã số: NTCS2019-36
ThS Huỳnh Hiền Hải
4 Giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục tư duy phản biện cho sinh viên (Khối kinh tế) tại các Trường ĐH trên địa bàn TPHCM
Mã số: NTCS2019-37
ThS Lê Thị Xuân Sang
5 Xây dựng trò chơi mô phỏng lập kế hoạch tài chính vào áp dụng giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ĐHNT
Mã số: NTCS2019-38
TS Nguyễn Thị Hoàng Anh