Văn bản Ban CTCT&SV

3318
STT Nội dung Link tải
1 Văn bản giấy tờ sinh viên link
2 Văn bản đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên link
3 Văn bản cố vấn học tập link
4 Văn bản đánh giá ban cán sự lớp link
5 Hướng dẫn số 61/HD-CSII ngày 08/1/2024 về triển khai công tác sinh viên tại Cơ sở II dành cho người học từ tháng 01 năm 2024 link