Văn bản Ban KT&ĐBCL

2750
STT Nội dung Link tải
1 Hướng dẫn số 250/HD-ĐHNT ngày 07.05.2021 Về xử lý tạm thời trường hợp sinh viên/học viên không mang thẻ sinh viên/học viên khi dự thi kết thúc học phần. link
2 Hướng dẫn số 1595/HD-CSII ngày 25.5.2022 về công tác tổ chức thi kết thúc học phần đối với chương tình liên kết đào tạo quốc tế tại Cơ sở II từ học kỳ I năm học 2022-2023 link 1, link 2
3 Hướng dẫn 4082/HD-CSII 13/12/2022 Về việc xây dựng lịch thi, tổ chức thi và kiểm tra trình độ ĐH, ThS hình thức trực tiếp tại Cơ sở II link
4 Hướng dẫn 4083/HD-CSII 13/12/2022 Về tổ chức đánh giá kết thúc học phần trình độ Đại học, Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến tại Cơ sở II link
5 Hướng dẫn Về thực hiện quy chế kiểm tra, đánh giá học phần dành cho người học tại Cơ sở II link