Văn bản Ban KT&ĐBCL

2030
STT Nội dung Link tải
1 Hướng dẫn số 1854/HD-CSII ngày 13/06/2022 của Ban Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM link
2 Hướng dẫn số 1855/HD-CSII ngày 13/06/2022 của Ban Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM link
3 Hướng dẫn số 2206/HD-CSII ngày 01.07.2021 Về dự thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến cho sinh viên tại Cơ sở II link
4 Hướng dẫn số 250/HD-ĐHNT ngày 07.05.2021 Về xử lý tạm thời trường hợp sinh viên/học viên không mang thẻ sinh viên/học viên khi dự thi kết thúc học phần. link
5 Hướng dẫn số 1595/HD-CSII ngày 25.5.2022 về công tác tổ chức thi kết thúc học phần đối với chương tình liên kết đào tạo quốc tế tại Cơ sở II từ học kỳ I năm học 2022-2023 link 1, link 2