Thông báo về đăng ký sử dụng tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia Tp. HCM

805

Kính gửi: Quý Thầy/ Cô Viên chức Cơ sở II.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn học liệu và các dịch vụ Thư viện, đồng thời để tạo điều kiện thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, Ban Thông tin Thư viện kính gửi tới Quý Thầy/ Cô Thông báo về đăng ký sử dụng tài khoản truy cập Cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia Tp.HCM. Tài khoản được cấp sẽ được truy cập, sử dụng tất cả các Cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm đã mua quyền sử dụng và danh mục sách, tạp chí điện tử như bên dưới:

1637-thong-bao-dktk-csdl-tvdhquocgia-1

Danh mục sách và tạp chí điện tử Thư viện Trung tâm mua quyền sử dụng

 1. Danh mục ACS
 2. Danh mục sách, tạp chí điện tử IEEExplore
 3. Danh mục IOP Journal
 4. Danh mục sách điện tử Oxford Scholar
 5. Danh mục Sach điện tử IGPublishing
 6. Danh mục Sachweb_983
 7. Danh mục tạp chí ScienceDirect
 8. Danh mục tạp chí SpringerLink
 9. Sachweb
 10. Nasati
 11. CSDL 13 tạp chí trong nước
 12. Bộ sưu tập số sách/bài giảng/luận án trong nước thuộc nhiều lĩnh vực

Thời gian sử dụng tài khoản: 01 năm kể từ ngày kích hoạt. Quý Thầy Cô  tham khảo các CSDL hiện có của Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia HCM tại link:  http://www.vnulib.edu.vn/#1

Ban TT-TV sẽ dựa trên nhu cầu đăng ký sử dụng để tổng hợp trình Ban Giám đốc duyệt mua. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 20/5/2019.

Để đăng ký tài khoản: Link đăng ký yêu cầu bổ sung CSDL phục vụ nghiên cứu cá nhân

            Trân trọng./.