Chi bộ Viên chức Hành chính 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và phát huy vai trò nêu gương của đảng viên”

485

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kế hoạch của Chi bộ Viên chức hành chính 2 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023, chiều ngày 16/03/2023, Chi bộ Viên chức Hành chính 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và phát huy vai trò nêu gương của đảng viên” với sự tham dự của Ban Chi ủy Chi bộ Viên chức Hành chính 2 và toàn thể Đảng viên Chi bộ Viên chức Hành chính 2.

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phạm Hùng Cường – Bí thư Chi bộ Viên chức Hành chính 2, báo cáo viên của chuyên đề đã lần lượt trình bày các nội dung liên quan nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có hoạt động thiết thực trong việc phát huy vai trò của người đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác và nêu gương. Việc nêu gương phải thực hiện cả đối với bản thân mình, đối với người và đối với công việc; phải làm gương thường xuyên từ việc nhỏ đến việc lớn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói đi đôi với làm. Để nêu gương có hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải là những tấm gương sáng về phẩm chất và năng lực, trở thành mẫu số chung để mọi người noi theo.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cần chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ Viên chức Hành chính 2 đã chú ý lắng nghe, có những trao đổi, thảo luận tích cực và sôi nổi xoay quanh nội dung chuyên đề, là tiền đề tích cực để mỗi Đảng viên tự trang bị cho mình một phương thức tu dưỡng, rèn luyện thiết thực, hiệu quả để làm tròn vai trò, chức trách được giao, đáp ứng mong đợi của Đảng, Nhà nước và xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công tốt đẹp và thực sự có ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức tiên phong, gương mẫu thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của người Đảng viên và nhiệm vụ được giao trong đơn vị.

chi-bo-vien-chuc-hanh-chinh-2-hoc-tap-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh-1
Đảng viên Chi bộ Viên chức Hành chính 2 tại buổi sinh hoạt chuyên đề