Chuỗi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quý II năm 2024 tại Chi bộ Viên chức hành chính 4

67

Xác định việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề là một nội dung quan trọng không thể thiếu trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ Viên chức Hành chính 4, vào Quý II năm 2024, Chi bộ Viên chức hành chính 4 đã tổ chức chuỗi sinh hoạt gồm 03 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tập 4, 5, 6 của bộ sách Vang vọng lời nước non và 02 chuyên đề với chủ đề “Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về phát triển văn hóa đọc. Ứng dụng thực tế về các hoạt động phát triển văn hóa đọc và phục vụ cộng đồng của viên chức, người lao động và người học tại Cơ sở II” và phổ biến, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Chuỗi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ Viên chức hành chính 4 tổ chức kết hợp cùng sinh hoạt chi bộ vào các tháng 4, tháng 5, tháng 6/2024 với các chủ đề trong bộ sách Vang vọng lời nước non: tập 4: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, báo cáo viên: đồng chí Lê Khải Hoàn; tập 5: Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, báo cáo viên: đồng chí Lê Ngọc Bích; tập 6: Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình, báo cáo viên: đồng chí Võ Thị Sâm.

Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề báo cáo viên đã chia sẻ những nội dung, tài liệu theo chủ đề đến toàn thể đảng viên chi bộ. Trong nội dung của tập 4 “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về vị trí, vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tư tưởng lấy dân làm gốc, quý trọng sức dân và phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng trở thành chân lý của dân tộc Việt Nam.

cb-vchc-4-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh-1
Đảng viên Chi bộ Viên chức Hành chính 4 tham gia sinh hoạt chuyên đề tháng 4

Trong nội dung của tập 5 “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, báo cáo viên đã chia sẻ nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; về vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng; về tiêu chuẩn người cán bộ, đảng viên; quan niệm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ gồm: Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ; yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”. Di chúc năm 1969, cuối phần nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

cb-vchc-4-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh-2
Đảng viên Chi bộ Viên chức Hành chính 4 tham gia sinh hoạt chuyên đề tháng 5

Trong nội dung của tập 6 “Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về vị trí, vai trò, tính chất, nội dung, ý nghĩa tự phê bình và phê bình; về sự trung thực, thẳng thắn, thành khẩn, nghiêm túc và khéo léo trong tự phê bình và phê bình để mỗi cán bộ, đảng viên làm tròn nghĩa vụ trước Đảng và nhân dân.

cb-vchc-4-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh-3
Đảng viên chi bộ Viên chức Hành chính 4 trong buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 6/2024

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2024, đồng chí Bùi Thị Thúy Quyên – Báo cáo viên của chuyên đề đã thông tin về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển văn hóa đọc và các công tác, hoạt động của Ban Thư viện tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương về các hoạt động phát triển văn hóa đọc và phục vụ cộng đồng của viên chức, người lao động và người học tại Cơ sở II trong thời gian qua. Qua chuyên đề được báo cáo viên chia sẻ, các đồng chí đảng viên chi bộ đã nhận thức sâu sắc hơn về việc lan toả giá trị và nét đẹp của văn hóa đọc trong đời sống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành những con người mới có tri thức, đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp, đồng thời để đảng viên chi bộ hiểu rõ hơn về kết quả, ý nghĩa các công tác, hoạt động mà Ban Thư viện tại Cơ sở II đã triển khai thực hiện. Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2024, đồng chí Bùi Thị Thúy Quyên đã phổ biến, quán triệt đảng viên chi bộ nghiêm túc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

cb-vchc-4-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh-4
Đ/c Bùi Thị Thúy Quyên – Phó Bí thư chi bộ, Báo cáo viên chuyên đề Quý II năm 2024
cb-vchc-4-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh-5
Đảng viên Chi bộ Viên chức Hành chính 4 tại buổi sinh hoạt chuyên đề Quý II/2024 chủ đề “Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về phát triển văn hóa đọc. Ứng dụng thực tế về các hoạt động phát triển văn hóa đọc và phục vụ cộng đồng của viên chức, người lao động và người học tại Cơ sở II”

Toàn thể đảng viên Chi bộ Viên chức Hành chính 4 đã tham gia sinh hoạt chuyên đề đầy đủ, nghiêm túc, đồng thời tích cực trao đổi, chia sẻ, thảo luận sôi nổi xoay quanh chủ đề được các đồng chí báo cáo viên trong Chi bộ trình bày.

cb-vchc-4-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh-6
Các đồng chí đảng viên chi bộ Viên chức Hành chính 4 trao đổi, thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề