Đại hội các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028

211

On March 29, 2023, 08 Divisional Trade Unions affiliated to Grassroots Trade Union Members of Grassroots II successfully held the Divisional Trade Union Congress for the term 2023 – 2028, moving towards to the Congress of Grassroots Trade Union members Campus II term 2023 – 2028.

Căn cứ Kế hoạch số 607/KH-CĐCSTV ngày 24 tháng 03 năm 2023 của Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II về tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận và Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 29 tháng 03 năm 2023, 08 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiến tới Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ; là ngày hội của đoàn viên và tổ chức Công đoàn, theo phương châm: “ Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Đến tham dự Đại hội có sự hiện diện của Đại diện Đảng bộ bộ phận – Ban Giám đốc; đại diện Ban Chi ủy; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II và toàn thể đoàn viên của Công đoàn bộ phận.

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-1
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư ĐBBP, Giám đốc Cơ sở II và và Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II chúc mừng Đại hội Công đoàn bộ phận Hành chính 1 nhiệm kỳ 2023 – 2028
Assoc. Prof. Dr Nguyen Xuan Minh – Director of Campus II and Ms Nguyen Thi Huynh Giao – Vice Chairman of Grassroots Trade Union members Campus II congratulated to Congress of Trade Union Administrative Division 1 term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-2
Đ/c Phạm Thu Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành ĐBBP, Phó Giám đốc Cơ sở II chúc mừng và Đ/c Hồ Ngọc Tuyền – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II chúc mừng Đại hội Công đoàn bộ phận Hành chính 2 nhiệm kỳ 2023 – 2028
Master Pham Thu Thuy – Deputy Director of Campus II and Ms Ho Ngoc Tuyen – Member of the Executive Committee of Grassroots Trade Union members Campus II congratulated to Congress of Trade Union Administrative Division 2
term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-3
Đ/c Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban Chấp hành ĐBBP, Phó Giám đốc Cơ sở II và Đ/c Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II chúc mừng Đại hội Công đoàn bộ phận
Hành chính 3 nhiệm kỳ 2023 – 2028
Assoc. Prof. Dr. Tran Quoc Trung – Deputy Director of Campus II and Assoc. Prof. Dr. Pham Hung Cuong – Chairman of Grassroots Trade Union members Campus II congratulated to Congress of Trade Union Administrative Division 2 term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-4
Đ/c Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II chúc mừng Đại hội Công đoàn bộ phận Bộ môn Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2023 – 2028
Assoc. Prof. Dr. Pham Hung Cuong – Chairman of Grassroots Trade Union members Campus II congratulated to Congress of Trade Union faculty of Basic Sciences term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-5
Đ/c Huỳnh Đăng Khoa – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II chúc mừng Đại hội Công đoàn bộ phận Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán nhiệm kỳ 2023 – 2028
Master Huynh Dang Khoa – Member of the Executive Committee of Grassroots Trade Union members Campus II congratulated to Congress of Trade Union faculty of Economics of Banking and Finance term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-6
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư ĐBBP, Phó Giám đốc Cơ sở II và Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II chúc mừng Đại hội Công đoàn bộ phận Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quôc tế
nhiệm kỳ 2023 – 2028
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Thu Ha – Deputy Director of Campus II and Doctor Nguyen Thi Quynh Nga – Member of the Executive Committee of Grassroots Trade Union members Campus II congratulated to Congress of Trade Union faculty of International Business and Trade term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-7
Đ/c Huỳnh Hiền Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II chúc mừng Đại hội Công đoàn bộ phận Bộ môn Kinh tế – Luật nhiệm kỳ 2023 – 2028
Master Huỳnh Hiền Hải – Member of the Executive Committee of Grassroots Trade Union members Campus II congratulated to Congress of Trade Union faculty of Economic – Law term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-8
Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư ĐBBP, Giám đốc Cơ sở II và Đ/c Nguyễn Thanh Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II chúc mừng Đại hội Công đoàn bộ phận Bộ môn Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2023 – 2028
Assoc. Prof. Dr Nguyen Xuan Minh – Director of Campus II and Master Nguyen Thanh Dương – Member of the Executive Committee of Grassroots Trade Union members Campus II congratulated to Congress of Trade Union faculty of Foreign Languages term 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn bộ phận có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2019 – 2024, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2028; thảo luận, góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng hoạt động của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028; quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam; các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng cùng cấp vào Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng là dịp để các đoàn viên Công đoàn nêu lên tiếng nói của mình, phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, nhằm thể hiện ý chí, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn thông qua việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Đảng bộ bộ phận, Ban Giám đốc đã sự ghi nhận những nỗ lực của các công đoàn bộ phận trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, với những hoạt động đa dạng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cùng các hoạt động kết nối của các đoàn viên Công đoàn và bày tỏ kỳ vọng vào sự năng nổ, cần mẫn của các đồng chí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, góp phần phát triển đổi mới sáng tạo cho các hoạt động, phong trào của Công đoàn tại Nhà trường nói chung, cơ sở II và các công đoàn bộ phận nói riêng.

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-9
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II phát biểu ý kiến tại Đại hội Công đoàn bộ phận.
Assoc. Prof, Dr. Nguyen Xuan Minh – Director of Campus II contributed to the direction

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-10
ThS Phạm Thu Thủy – Ủy viên BCH ĐBBP, Phó Giám đốc Cơ sở II phát biểu ý kiến tại Đại hội Công đoàn bộ phận.
Master Pham Thu Thuy – Deputy Director of Campus II contributed to the direction

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-11
PGS, TS Trần Quốc Trung – Ủy viên BCH ĐBBP, Phó Giám đốc Cơ sở II phát biểu ý kiến tại Đại hội Công đoàn bộ phận.
Assoc. Prof. Dr. Tran Quoc Trung – Deputy Director of Campus II contributed to the direction

Trong khuôn khổ Đại hội, mỗi Công đoàn bộ phận cũng đã giới thiệu 01 đồng chí vào danh sách bầu Đoàn đại biểu tham gia Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương khóa XXV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và giới thiệu 01 đồng chí để đề nghị Công đoàn Trường khen thưởng về việc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đoàn viên được quy định theo điều lệ Công đoàn Việt Nam, cá nhân trên cũng được xem là điển hình tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn của đơn vị và Nhà trường giai đoạn 2019-2024.

Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028 của 08 Công đoàn bộ phận trực thuộc đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo thực hiện đúng Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội theo Hướng dẫn số 04/HD-CĐ ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu chọn ra những cán bộ Công đoàn tiêu biểu về trí tuệ, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới để tham gia vào Ban chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028 thông qua hình thức bỏ phiếu kín với kết quả cụ thể như sau:

TT Ban Chấp hành CĐBP Nhiệm kỳ 2023-2028 Họ và tên
1 Hành chính 1 1. ThS Nguyễn Thị Kim Hằng
2. Lại Phước Đức
3. ThS Hồ Thị Hồng Hạnh
2 Hành chính 2 1. ThS Lê Ngọc Bích
2. ThS Hoàng Văn Nam
3. Phạm Hồng Hải
3 Hành chính 3 1. ThS Trần Đình Lâm Anh
2. ThS Lê Thị Thúy An
3. ThS Nguyễn Thị Thủy
4 BM KHCB 1. ThS Giang Thị Trúc Mai
2. ThS Nguyễn Thị Xuân
3. ThS Nguyễn Thị Minh Hiền
4 BM QTKD&TC-KT 1. ThS Nguyễn Thị Oanh
2. ThS Nguyễn Thị Thảo Quỳnh
3. Lê Nguyễn Hương Giang
5 BM KD&TMQT 1. TS Phạm Thị Mai Khanh
2. ThS Nguyễn Hạ Liên Chi
3. ThS Nguyễn Thị Hà Duyên
6 BM KT-L 1. TS Phạm Thị Diệp Hạnh
2. ThS Lê Hằng Mỹ Hạnh
3. Trần Thị Quỳnh Giang
7 BM NN 1. Lương Thị Uyển Nhi
2. ThS Trương Thị Thanh Cảnh
3. ThS Trần Nam Thiên Hương

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028:

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-12
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hành chính 1 nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt
Executive committee of trade union administrative division 1 term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-13
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hành chính 2 nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt
Executive committee of trade union administrative division 2 term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-14
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hành chính 3, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt
Executive committee of trade union administrative division 3 term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-15
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Bộ môn Khoa học cơ bản, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt
Executive committee of trade union faculty of Basic Sciences term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-16
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt
Executive committee of trade union faculty of Economics of Banking and Finance term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-17
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt
Executive committee of trade union faculty of International Business and Trade term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-18
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Bộ môn Kinh tế – Luật, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt
Executive committee of trade union faculty of Economic – Law term 2023 – 2028

dh-cong-doan-bo-phan-truc-thuoc-cdcstvcsii-nk-2023-2028-19
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Bộ môn Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt
Executive committee of trade union faculty of Foreign Languages term 2023 – 2028