Hội nghị triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 08/03/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

370

Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 08/03/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhằm quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, sinh viên trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực để củng cố niềm tin vào Đảng và chế độ, ngày 10/04/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị có sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Giám đốc Cơ sở II, toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên CSII, Ban Chấp hành các Công đoàn Bộ phận, toàn thể viên chức, đoàn viên công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Cơ sở II, Ban chấp hành các Chi đoàn – Chi hội tại Cơ sở II.

Báo cáo viên của Hội nghị: Ông Nguyễn Chí Cường – Phó Phòng Tuyên truyền nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Chí Cường đã trình bày về các nội dung mục đích, yêu cầu của việc triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đặc biệt nhấn mạnh: Mỗi đảng viên, viên chức cần nhận thức sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay cũng như những tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tác phẩm ra đời là sự đáp ứng kịp thời nhu cầu của thực tiễn phòng chống, tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tác phẩm bao gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 03 phần. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Tác phẩm khẳng định đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược, không thể chỉ làm một lần là xong; ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục, đòi hỏi phải có quyết tâm lớn, thống nhất cao; biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi; chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại; từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu: không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng, tiêu cực.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chung, đặc biệt là những nội dung cốt lõi của tác phẩm, là cẩm nang trong công tác phòng chống tham nhũng cho mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện nhân cách. Quyết tâm đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung, hành động chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế.

Trên cơ sở những nội dung học tập tại hội nghị, mỗi đảng viên, viên chức, sinh viên tham dự Hội nghị sẽ chủ động rèn luyện bản lĩnh, thường xuyên tự soi, tự sửa bản thân – đặc biệt là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiên định, vững vàng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào sự nghiệp đổi mới, vào các nguyên tắc cơ bản xây dựng Đảng, vào đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện theo Kế hoạch số 566-KH/ĐBBP của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, sau khi kết thúc Hội nghị học tập, quán triệt Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 08/03/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các chi bộ, tổ chức Đoàn thể tại Cơ sở II sẽ tiếp tục triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn thể đảng viên chi bộ, đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và sinh viên về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần không ngừng nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của mỗi đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, sinh viên thông qua các bài học sâu sắc rút ra từ tác phẩm đối với việc tu dưỡng, rèn luyện suốt đời của mỗi cá nhân./.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

quan-triet-kien-quyet-chong-tham-nhung-tieu-cuc-dong-chi-nguyen-phu-trong-1
Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II
trao tặng quà lưu niệm cho Báo cáo viên tại Hội nghị
quan-triet-kien-quyet-chong-tham-nhung-tieu-cuc-dong-chi-nguyen-phu-trong-2
Báo cáo viên Nguyễn Chí Cường và tập thể đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên tại Cơ sở II tham dự Hội nghị