Nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở do Doanh nghiệp đặt hàng “Áp dụng các tiêu chí kinh tế tuần hoàn trong việc phát triển các sản phẩm từ cây Sen tại Đông Hòa tỉnh Phú Yên”

104

Official acceptance of the Grassroots Science and Technology project ordered by the Enterprise “Applying circular economy criteria in developing products from Lotus plants in Dong Hoa, Phu Yen province”

Thực hiện theo Tờ trình số 3495/TTr-CSII ngày 26/10/2023 về Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học Cộng nghệ cấp Cơ sở do doanh nghiệp đặt hàng, Hội đồng nghiệm thu chính thức cấp Cơ sở đề tài “Áp dụng các tiêu chí kinh tế tuần hoàn trong việc phát triển các sản phẩm từ cây Sen tại Đông Hòa tỉnh Phú Yên” do ThS Lê Thị Xuân Sang làm chủ nhiệm đề tài, đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp vào ngày 13 tháng 11 năm 2023 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM.

Follow Report No. 3495/TTr-CSII dated October 26th, 2023 on the Decision to officially accept the Grassroots-level Science and Technology project ordered by the enterprise, the Council for official acceptance of the Grassroots-level project: “Applying circular economy criteria in developing products from Lotus plants in Dong Hoa, Phu Yen province” led by Master Le Thi Xuan Sang, a meeting was held to evaluate the implementation results, project in a combined online and offline format on November 13th, 2023 at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các giảng viên, nhà khoa học: PGS, TS Trần Quốc Trung (Chủ tịch Hội đồng), PGS, TS Phạm Hùng Cường (Ủy viên – Thư ký), TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Ủy viên – Phản biện), TS Nguyễn Quỳnh Hương (Ủy viên).

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng ghi nhận những kết quả nghiên cứu mà nhóm đã đạt được, cụ thể là đề tài đã đánh giá thực trạng, phân tích những hạn chế, tồn tại trong sự phát triển các sản phẩm sen tại Đông Hoà cũng như đánh giá việc áp dụng các tiêu chí của kinh tế tuần hoàn trong việc trồng trọt và chế biến các sản phẩm từ cây sen. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra dự báo về doanh thu trong năm năm tiếp theo và định hướng giải pháp nhằm phát triển sen Đông Hoà gắn với các tiêu chí kinh tế tuần hoàn giúp cho các doanh nghiệp, nông dân trên địa bàn huyện Đông Hòa – tỉnh Phú Yên có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất và phát triển bền vững. Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu, đây là nhóm đầu tiên nghiên cứu áp dụng các tiêu chí tuần hoàn cho các sản phẩm từ cây sen và đã nộp đầy đủ sản phẩm nghiên cứu theo đúng yêu cầu của thuyết minh, gồm một bản báo cáo tổng hợp nghiên cứu đề tài và một bản kiến nghị gửi doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã có những phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa lại thang đo cho phù hợp, chỉnh sửa các lỗi về hình thức để bài báo cáo nghiên cứu của nhóm được chỉn chu hơn; phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu:
Below are some pictures at the event:

nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-cay-sen-tai-dong-hoa-tinh-phu-yen-1
Hội đồng nghiệm thu chính thức và nhóm thành viên thực hiện đề tài.
The Official Acceptance Council and the project team
nghiem-thu-chinh-thuc-de-tai-cay-sen-tai-dong-hoa-tinh-phu-yen-2
Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
The official Acceptance session was held both face-to-face and online