Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2023 do doanh nghiệp đặt hàng “Hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng tại một số tổ chức, doanh nghiệp và một số hàm ý”

261

Implementing Decision No. 207/QD-ĐHNT dated January 18th, 2024 on the establishment of the official Acceptance Council for the grassroots-level scientific research project (ordered by the enterprise) “Employer branding activities in some organizations and businesses and some implications”, code: NTCS2023 – 02, by student Diep Cam Tu – Lead researcher held a meeting to evaluate the results of the project on January 26th, 2024 at Foreign Trade University, HCMC Campus.

Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-ĐHNT ngày 18/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở do DN đặt hàng “Hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng tại một số tổ chức, doanh nghiệp và một số hàm ý”, Mã số: NTCS2023 – 02 do sinh viên Diệp Cẩm Tú làm chủ nhiệm đề tài đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp vào ngày 26 tháng 01 năm 2024 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II (Chủ tịch Hội đồng), PGS, TS Lê Thái Phong – Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh (Ủy viên phản biện), TS Lê Giang Nam – Trưởng Ban TT&QHĐN (Ủy viên phản biện) và PGS,TS Phạm Hùng Cường – Trưởng Ban QLKH&HTQT (Ủy viên thư ký) cùng với nhóm nghiên cứu do sinh viên Diệp Cẩm Tú là chủ nhiệm đề tài, các thành viên nhóm nghiên cứu gồm PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, TS Trần Thị Phương Thủy, TS Hà Hiền Minh và ThS Lê Công Hoàng Sơn.

Mở đầu buổi nghiệm thu, Sinh viên Diệp Cẩm Tú đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học trước Hội đồng và báo cáo tóm tắt các nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa tại kết luận của Hội đồng nghiệm thu sơ bộ trước đó. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã đáp ứng vượt sản phẩm dự kiến bao gồm 01 báo cáo tổng hợp về kết quả nghiên cứu đề tài và 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành thuộc danh mục Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Sau nội dung phản biện, góp ý, đánh giá nhận xét từ Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng, đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt loại Tốt. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng ghi nhận nhóm nghiên cứu trong thời gian ngắn đã tiếp thu và hoàn thiện đề tài nhanh chóng sau buổi nghiệm thu sơ bộ, đồng thời cũng thẳng thắn đưa ra những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu tiếp tục phát triển các hướng nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. Kết thúc buổi nghiệm thu, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã thay mặt nhóm nghiên cứu phát biểu tiếp thu ý kiến hội đồng và cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đánh giá, góp ý.

Dưới đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu:
Below are some pictures:

hoat-dong-xay-dung-thuong-hieu-nha-tuyen-dung-tai-mot-so-to-chuc-doanh-nghiep-va-mot-so-ham-y-1
Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp
The official Acceptance session was held both face-to-face and online
hoat-dong-xay-dung-thuong-hieu-nha-tuyen-dung-tai-mot-so-to-chuc-doanh-nghiep-va-mot-so-ham-y-2
Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài và nhóm thành viên thực hiện đề tài
The Official Acceptance Council and the project team