Kế hoạch về kiểm tra thân nhiệt của viên chức, sinh viên tại cổng trường

1097