Thông báo về biện pháp theo dõi và kiểm soát sức khỏe của người học và viên chức trong thời gian học tập trung

552