Thông báo Về công tác triển khai cho SV, HV không học tập trung tại trường tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh nhằm phòng chống dịch bệnh

697

2170-tb-ve-cong-tac-trien-khai-cho-sv-hv-khong-hoc-tap-trung-tai-csii-truong-dhnt-nham-phong-chong-dich-benh-1
2170-tb-ve-cong-tac-trien-khai-cho-sv-hv-khong-hoc-tap-trung-tai-csii-truong-dhnt-nham-phong-chong-dich-benh-2