Sinh hoạt chuyên môn về báo cáo kết quả đi tập huấn giảng dạy các môn lý luận chính trị theo chỉ thị của bộ giáo dục & đào tạo BMCSCB tháng 9/2018

504

Thực hiện chủ trương cập nhật kiến thức từ lớp tập huấn bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị theo công văn số 3355/BGDĐT-GDĐH ngày 07/8/2018, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Báo cáo kết quả đi tập huấn giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo chỉ thị của Bộ Giáo dục & Đào tạo”, với phần báo cáo của 03 giảng viên Tổ Lý luận chính trị (gồm ThS Nguyễn Thị Mai – Tổ trưởng Tổ Lý luận chính trị, ThS Lý Ngọc Yến Nhi và ThS Đỗ Văn Vinh).

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, 03 giảng viên lần lượt trình bày 5 chuyên đề đã được tập huấn gồm có:  (1) Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa  XII. Triển khai các môn Lý luận chính trị cho khối chuyên và không chuyên theo kết luận 94-KL/TW; (2) Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; (3) Đặc khu kinh tế và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam; (4) Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra và (5) Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018.

Qua đó, các giảng viên tham dự lớp tập huấn đã chia sẻ những kiến thức cập nhật về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực (trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6) hay việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7); những điều trọng yếu trong tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên như nêu gương, trách nhiệm…; cũng như những thể chế và thực tiễn phát triển đặc khu kinh tế, tiềm năng, thách thức cho phát triển công nghiệp 4.0 và thực tiễn kinh tế, chính trị – xã hội Việt Nam trong năm 2017 – 2018.

Thông qua những chia sẻ kiến thức cập nhật được tập huấn, các báo cáo viên đã thu hút các giảng viên trong Tổ tập trung chú ý lắng nghe, trao đổi nhiệt tình, cũng như trao đổi kiến thức, hướng vận dụng vào việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị và định hướng lập trường chính trị cho sinh viên. Bên cạnh đó dự kiến trong tháng 10/2018, Tổ LLCT phối hợp với Công đoàn BMCSCB và Công đoàn Cơ sở thành viên để triển khai buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra” cho toàn thể công đoàn viên tại Cơ sở II nhằm xác định những cơ hội, thách thức và đưa ra những định hướng về đào tạo nguồn nhân lực, quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp, giúp giảng viên có thể cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc ứng dụng công nghệ mới, hiện đại theo đặc trưng của cuộc các mạng 4.0.

Sau đây là các hình ảnh tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng hè 2018 theo công văn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 04/9/2018

1227-sinh-hoat-chuyen-mon-ve-bao-cao-ket-qua-di-tap-huan-giang-day-cac-mon-ly-luan-chinh-tri-theo-chi-thi-cua-bo-giao-duc-dao-tao-bmcscb-thang-9-2018-1
 
1227-sinh-hoat-chuyen-mon-ve-bao-cao-ket-qua-di-tap-huan-giang-day-cac-mon-ly-luan-chinh-tri-theo-chi-thi-cua-bo-giao-duc-dao-tao-bmcscb-thang-9-2018-2