Sinh hoạt chuyên môn về “Đường lối phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam và thực tiễn phát triển khoa học công nghệ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam” BMCSCB tháng 11/2018

378

Thực hiện chủ trương tăng cường kiến thức thực tiễn vào bài giảng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ngày 21/11/2018, Bộ môn Cơ sở – Cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Đường lối phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam và thực tiễn phát triển khoa học công nghệ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam” với phần báo cáo của ThS. Nguyễn Thị Mai – Giảng viên Tổ Lý luận chính trị, Bộ môn Cơ sở Cơ bản.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, ThS. Nguyễn Thị Mai giới thiệu những vấn đề lý luận chung về: (1) doanh nghiệp vừa và nhỏ, (2) đổi mới công nghệ, (3) đường lối phát triển khoa học công nghệ, (4) cũng như thực tiễn kết quả đổi mới khoa học công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay.

Trong phần trình bày của mình, báo cáo viên nhấn mạnh xu hướng tất yếu của đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và đáp ứng được những yêu cầu mới của thị trường. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng làm rõ vai trò của chính phủ trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ ở nước ta trong quá trình đổi mới từ Đại hội VI (1986) đến nay. Trên cơ sở đó, báo cáo viên đã phân tích thực trạng đổi mới khoa học công nghệ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, từ đó chỉ ra rằng, về mặt công nghệ thì doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn ở trình độ trung bình so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Buổi chia sẻ đã thu hút được sự tập trung, trao đổi từ các giảng viên trong Tổ Lý luận chính trị và giúp cho giảng viên tiếp cận thêm những thông tin cần thiết về đổi mới khoa học công nghệ trong mối tương quan với sự phát triển của các doanh nghiệp. Qua đó, các giảng viên sẽ có thêm nhiều tư liệu, ví dụ phong phú cho bài giảng của mình về các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước nói chung và chính sách đổi mới công nghệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Một mặt, giảng viên có thể chủ động cập nhật ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, mặt khác sẽ góp phần định hướng về tư tưởng, lập trường chính trị cho sinh viên thông qua các bài giảng của mình.

Sau đây là hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 21/11/2018:

1353-sinh-hoat-chuyen-mon-bmcscb
Các giảng viên Tổ Lý luận chính trị chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên