Công tác bồi dưỡng viên chức tại Ban KT&ĐBCL năm học 2020-2021

414

Thực hiện chủ trương chung của Cơ sở II về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức, Ban KT&ĐBCL đã tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng nhằm giúp viên chức kịp thời nắm bắt, cập nhật các văn bản, quy định mới của Nhà trường, Cơ sở II và triển khai đồng bộ, thống nhất, đúng quy định.

*Staff training activities in the Department of Testing and Quality Assurance in the school year 2020-2021

Implementing the general policy of Ho Chi Minh City Campus on strengthening professional training and retraining for staff, the Assessment and Quality Assurance Department has organized monthly training sessions and professional activities to help officials timely grasp and update new documents and regulations of the University, Ho Chi Minh City Campus and implement synchronously, consistently and in accordance with regulations.

Trong năm học 2020-2021, Ban KT&ĐBCL đã tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn cho viên chức gồm:

STT Thời gian – Địa điểm Chủ đề tập huấn Báo cáo viên Thành phần tham dự
1 03/06/2020 – A103 Kỹ năng tổ chức chương trình ThS Trần Thị Ngọc Anh Ban KT&ĐBCL
2 06/08/2020 – Zoom meeting Hướng dẫn số 1853/HD-CSII ngày 21/07/2020 về thực hiện công tác khảo thí tại Cơ sở II TP.HCM ThS Trần Quốc Đạt Ban KT&ĐBCL
3 08/09/2020 – Zoom meeting Kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi Nguyễn Hữu Thảo Ban KT&ĐBCL
4 05/10/2020 – A201 Kỹ năng tham mưu, tổng hợp và đề xuất triển khai công tác ThS Trần Quốc Đạt Ban KT&ĐBCL
5 02/11/2020 – Zoom meeting Kỹ năng trình bày văn bản hiệu quả ThS Trần Lục Thành Ban KT&ĐBCL
6 15/12/2020 – A201 Quy trình, cách thức tổ chức và thực hiện các công tác iên quan đến KLTN, THTTTN, BCTTGK ThS Chu Trần Trọng Ban KT&ĐBCL
7 04/01/2021 – A103 Kỹ năng trao đổi và phối hợp xử lý công tác với các đơn vị, cá nhân liên quan tại Cơ sở II ThS Trần Quốc Đạt Ban KT&ĐBCL
8 25/01/2021 – A103 Kỹ năng thực hiện tổng hợp về công tác liên quan đến ĐBCL Võ Thị Xuân An Ban KT&ĐBCL
9 09/03/2021 – A103 Một số vấn đề liên quan đến tổ chức các chương trình tập huấn công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tại Ban KT&ĐBCL ThS Trần Thị Ngọc Anh Ban KT&ĐBCL
10 05/04/2021 – A103 Những vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện các hồ sơ thanh toán ThS Trần Thị Ngọc Anh Ban KT&ĐBCL
11 10/05/2021 – Zoom meeting Hướng dẫn số 1366/HD-CSII ngày 27/04/2021 về thực hiện công tác khảo thí tại Cơ sở II Trường ĐHNT ThS Trần Quốc Đạt Ban KT&ĐBCL
12 08/06/2021 – Zoom meeting Những lưu ý về thời hạn trong công tác Đảm bảo chất lượng ThS Nguyễn Văn Hương Ban KT&ĐBCL
13 08/07/2021 – Zoom meeting Tập huấn về công tác tổ chức thi theo hình thức trực tuyến ThS Trần Hải Phú Ban KT&ĐBCL

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên đã cung cấp tài liệu chuyên môn và trình bày cụ thể, chi tiết các nội dung xoay quanh những vấn đề trọng tâm và chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân để các viên chức dễ dàng nắm bắt và tìm ra giải pháp phù hợp để xử lý trong khi thực hiện công tác liên quan.

Các viên chức tham gia đã lắng nghe và chủ động tham gia ý kiến thảo luận sôi nổi xung quanh những nội dung báo cáo viên chia sẻ.

cong-tac-boi-duong-vien-chuc-tai-ban-ktdbcl-nam-hoc-2020-2021
Viên chức Ban KT&ĐBCL tham dự tập huấn Staff in the Department of Testing and Quality Assurance at the training sessions

Sau khi tham gia tập huấn, các viên chức đã được trang bị thêm kiến thức, phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, qua đó giúp viên chức chủ động hơn trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác.