Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại Ban CTCT&SV năm học 2019-2020

392

*Training activities in the Department of Political Education & Student Affairs in the academic year 2019-2020.
From February to July 2020, the Department of Political Education & Student Affairs organized monthly training sessions to share knowledge, work experience and enhance the efficiency of work performance for staff in the department. These training sessions received the full support of all staff and took place successfully.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác của đơn vị nói chung, năng lực chuyên môn viên chức nói riêng,
Từ tháng 02/2020 đến tháng 07/2020, Ban CTCT&SV đã tổ chức 06 buổi sinh hoạt chuyên môn trong đơn vị, cụ thể như sau:
1.Tập huấn về lưu trữ VB trên email công vụ và Sổ công văn online của đơn vị
2.Tập huấn về cách thức theo dõi và cập nhật thời hạn công việc
3.Hướng dẫn về tổ chức hoạt động tư vấn cho sinh viên
4.Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khi chưa có kết quả học tập của học kỳ
5.Tập huấn chuyên môn về triển khai công tác BHYT cho sinh viên
6.Công tác tổ chức Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa, cuối khóa

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, các viên chức đã hiểu rõ hơn về các nghiệp vụ như: lưu VB trên email công vụ; cách thức theo dõi và cập nhật thời hạn công việc, một số lưu ý và trong cách gửi email và lưu trữ văn bản trong công tác chuyên môn. Đồng thời, được học hỏi thêm kiến thức về các nghiệp vụ: triển khai công tác BHYT cho sinh viên; tổ chức hoạt động tư vấn cho sinh viên; tổ chức Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa, cuối khóa, công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khi chưa có kết quả học tập của học kỳ.

Trong các buổi tập huấn tại đơn vị, các viên chức đã thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân trong việc xử lý một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các công tác chuyên môn: xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến mời báo cáo viên, sắp xếp thời khóa biểu học Tuần sinh hoạt công dân,….

Thông qua các buổi tập huấn chuyên môn tại đơn vị, các viên chức đã được trang bị thêm kiến thức, phương pháp nâng cao các kỹ năng chuyên môn, rút ngắn thời gian triển khai hoàn thành công việc đúng thời hạn, đạt chất lượng và yêu cầu công tác.
Dưới đây là một số hình ảnh các buổi sinh hoạt chuyên môn của đơn vị: