Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết TW10 khóa XII của Đảng

669

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 10/6/2019 Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.

Tại Hội nghị học tập và quán triệt nghị quyết TW10 Khóa XII, báo cáo viên: ThS Nguyễn Sỹ Đệ – Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung Ương khu vực phía Nam đã thông tin đến toàn thể hội nghị về Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và các báo cáo chuyên đề chuẩn bị trình Đại hội XIII. Các nội dung này thể hiện rõ ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5, 10 năm tới (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước); việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực, vật chất, tinh thần, trong nước và ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước nhanh và bền vững; Tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ.

Thay mặt toàn thể đảng viên, Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã cảm ơn và tặng hoa ThS Nguyễn Sỹ Đệ đã dành thời gian quán triệt những nội dung của Nghị quyết TW10 Khóa XII cho toàn thể đảng viên và Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II. Thông qua Hội nghị, báo cáo viên đã giúp cho toàn thể đảng viên, Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II nắm bắt được tình hình, các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, cũng như một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của Trung Ương Đảng. Qua việc nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết đã giúp cho đảng viên, viên chức quản lý tại Cơ sở II nâng cao nhận thức chính trị và vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

1707-HTNQ-TW10-K12-1
ThS Nguyễn Sỹ Đệ – Báo cáo tại Hội nghị
1707-HTNQ-TW10-K12-2
Toàn thể đảng viên, Trưởng, Phó đơn vị tại Cơ sở II chụp hình lưu niệm cùng báo cáo viên