Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và báo cáo chuyên đề về tình hình kinh tế – xã hội nổi bật trong nước và quốc tế năm 2019

437

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 18/11/2019 Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và báo cáo chuyên đề về tình hình kinh tế – xã hội nổi bật trong nước và quốc tế năm 2019.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Đảng viên các Chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các đơn vị; Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II; Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận; Thường trực Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Cơ sở II.

Về phía báo cáo viên của Hội nghị: TS Đào Văn Lừng – Nguyên vụ Trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM.

Tại Hội nghị TS Đào Văn Lừng đã trình bày nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác xây dựng Đảng đặc biệt có bàn thêm đối sách về biển Đông.

Đi sâu vào nội dung Nghị quyết, Báo cáo viên cho biết tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Bên cạnh đó, TS Đào Văn Lừng cũng đã trình bày nội dung chính về tình hình kinh tế – xã hội nổi bật trong nước và quốc tế năm 2019: Một số vấn đề thời sự kinh tế thế giới và trong nước; Tình hình kinh tế xã hội trong nước 3 quý của năm 2019 và nhận định cả năm 2019; Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và tác động tới Việt Nam; Tình hình biển Đông.

Hội nghị học tập, quán triệt này giúp cho các thành viên tham dự nhìn thấy bức tranh tổng quát để liên hệ đến ngành giáo dục khi đứng trước các thách thức của cuộc cách mạng 4.0.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị

Các thành viên tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

TS Đào Văn Lừng – Báo cáo viên trình bày nội dung của Hội nghị
Các thành viên tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm