Hội nghị thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

526

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 11/01/2021 của Đảng ủy Trường về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,

Ngày 26/02/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Xuân Cường -Phó phòng Tuyên truyền nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM, Ban Chấp hành ĐBBP, toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị, BCH Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, BCH các Công đoàn bộ phận, Thường trực Đoàn TN-Hội SV Cơ sở II.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Cường đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm các nội dung sau:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển chương trình của năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp trên cả 3 phương diện:

Thứ nhất là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội.

Thứ hai là sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thứ ba là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới./.

Sau đây là hình ảnh của Hội nghị: