Trường Đại học Ngoại thương-Cơ sở II tại TP.HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2018 “Tác động của việc làm thêm đối với kết quả học tập và khả năng có việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương-Cơ sở II”

734

Thực hiện theo Quyết  định số 3145/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 14/11/2019 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, vào lúc 13g30 thứ 2 ngày 25/11/2019, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở “Tác động của việc làm thêm đối với kết quả học tập và khả năng có việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM”, Mã số: NT2018-33 do ThS Lê Hằng Mỹ Hạnh làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các giảng viên, nhà khoa học: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch Hội đồng), TS Phạm Hùng Cường (Ủy viên – Thư ký), TS Trần Nguyên Chất (Ủy viên – Phản biện), TS Nguyễn Thu Hằng (Ủy viên – Phản biện), TS Trần Quốc Trung (Ủy viên).

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng ghi nhận những kết quả nghiên cứu mà nhóm đã đạt được, cụ thể là đề tài đã xác định và đo lường mức độ tác động của việc làm thêm (gồm thời gian đi làm thêm trung bình trong tuần, mục đích đi làm thêm) ảnh hưởng đến kết quả học tập và khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. HCM. Ngoài ra, yếu tố trí thông minh cảm xúc và các kỹ năng hỗ trợ cũng ảnh hưởng đến khả năng có việc làm của sinh viên. Trên cơ sở đó, đề tài cũng đề xuất những giải pháp nhằm đinh hướng việc làm thêm của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP.HCM trong ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, đề xuất gửi đến Nhà trường trong dài hạn là thành lập bộ phận chuyên trách về giới thiệu, hỗ trợ việc làm cho sinh viên tại Cơ sở II tại TP. HCM, trong ngắn hạn là nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị liên quan đối với việc nắm bắt nhu cầu, định hướng lựa chọn việc làm thêm, thời gian làm thêm phù hợp cho sinh viên thông qua tuần sinh hoạt công dân, hoạt động cố vấn học tập, thiết lập các kênh giới thiệu việc làm thêm, cơ hội thực tập…, hướng dẫn thêm thái độ, các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên trong kỳ thực tập giữa khóa, sắp xếp thời khóa biểu, lịch thi thuận tiện cho sinh viên có thể tham gia làm thêm… Đối với sinh viên, đề tài cũng đưa ra những đề xuất sinh viên trang bị nhận thức, kỹ năng, thái độ phù hợp liên quan đến việc làm thêm nhằm phát huy tác động tích cực của hoạt động này đến khả năng có việc làm sau khi ra trường.

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng nghiệm thu chính thức chụp hình cùng ThS Lê Hằng Mỹ Hạnh – Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.