Tập huấn đảm bảo chất lượng về kết nối phục vụ cộng đồng, Thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng đối với công tác hỗ trợ người học tại Cơ sở II

291

* Training session: Quality assurance in community service, the implementation of quality assurance regulations in supporting learners at Foreign Trade University – HCMC Campus.

Aiming to strengthen connection activities, share and exchange experiences in quality assurance at departments in Foreign Trade University – HCMC Campus, ensure implementation, collection of relevant evidences on community service, implement quality assurance regulations in supporting learners at Foreign Trade University – HCMC Campus in accordance with the Circular no. 12/2017/TT-BGD&DT dated May 19th, 2017, on October 25th, 2022 Foreign Trade University – HCMC Campus organized the training session: Quality assurance in community service, the implementation of quality assurance regulations in supporting learners at Foreign Trade University – HCMC Campus

Nhằm tăng cường hoạt động kết nối, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị Cơ sở II, đảm bảo triển khai, thu thập minh chứng liên quan về kết nối phục vụ cộng đồng, thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng đối với công tác hỗ trợ người học tại Cơ sở II theo đúng tài liệu hướng dẫn của Thông tư 12/2017/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2017, ngày 25/10/2022 Cơ sở II tổ chức buổi tập huấn đảm bảo về kết nối phục vụ cộng đồng, thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng đối với công tác hỗ trợ người học tại Cơ sở II.

Buổi tập huấn có sự tham dự của các viên chức phụ trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị: Ban KT&ĐBCL, Ban CTCT&SV, Ban TT&QHĐN, Ban QLĐT, Ban ĐTQT và các viên chức có quan tâm.

Báo cáo viên của chương trình là ThS Trần Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng Ban KT&ĐBCL đã trình bày, phân tích những nội dung liên quan đến công tác đảm bảo về kết nối phục vụ cộng đồng, thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng đối với công tác hỗ trợ người học tại Cơ sở II và danh mục minh chứng gợi ý theo yêu cầu của tiêu chuẩn 17, tiêu chuẩn 21 của Thông tư 12/2017/TT-BGD&ĐT.

Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí cởi mở, đem đến cho các viên chức tham dự nhiều kiến thức, kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng cũng như trong việc thu thập minh chứng từ các đơn vị liên quan.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn
Below are some pictures at the training session

tap-huan-dbcl-ve-ket-noi-phuc-vu-cong-dong-cong-tac-ho-tro-nguoi-hoc-tai-co-so-ii-1
ThS Trần Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng Ban KT&ĐBCL – Báo cáo viên và các viên chức tham gia buổi tập huấn
MSc Tran Thi Ngoc Anh – Deputy Head of the Testing & Quality Assurance Department – Reporter and officials participating in the training session