Tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng cho viên chức Cơ sở II năm 2024

41

Implementing Plan No. 1896/KH-CSII dated June 24, 2024 of FTU-HCMC Campus, on June 28, 2024, FTU-HCMC Campus organized training on anti-corruption for officials in 2024. This is a practical activity to help FTU-HCMC Campus officials fully and promptly grasp the Party’s policies and guidelines, the country’s legal policies, and the University’s regulations on prevention and control corruption; raise awareness, sense of responsibility, and efficiency in performing tasks of departments.

Thực hiện Kế hoạch số 1896/KH-CSII ngày 24/6/2024 của Cơ sở II, ngày 28/6/2024, Cơ sở II tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng cho viên chức Cơ sở II năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực giúp đội ngũ viên chức Cơ sở II nắm bắt đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và công tác của đơn vị.

Tại buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã phổ biến một số nội dung trọng tâm theo Kế hoạch số 101/KH-ĐHNT ngày 09/4/2024 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Trường Đại học Ngoại thương và một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh nhấn mạnh: Đội ngũ viên chức quản lý, các viên chức cần nắm vững và cập nhật đầy đủ các văn bản quy định liên quan và triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng môi trường làm việc trong sạch và vững mạnh.

Thông qua buổi tập huấn, các viên chức được cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để có thể vận dụng vào thực tế trong công tác tại đơn vị. Đặc biệt, các viên chức quản lý phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị theo quy định, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn vững vàng, tự giác chấp hành nghiêm và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Dưới đây là hình ảnh của tập huấn:
Below are some pictures at the training session:

tap-huan-phong-chong-tham-nhung-cho-vc-csii-2024-
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh và viên chức Cơ sở II tham dự tập huấn
Assoc. Prof. PhD. Nguyen Xuan Minh and FTU-HCMC Campus officials
joined the training session