Thông báo về cách tính điểm chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh New Brunswick (Canada)

1250

THÔNG BÁO
Về cách tính điểm chương trình
Cử nhân Quản trị Kinh doanh New Brunswick (Canada)

Căn cứ Hướng dẫn của Đại học New Brunswick (Canada);

Căn cứ Quy định về quản lý đào tạo và quản lý người học các chương trình LKĐT với nước ngoài tại Trường ĐH Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-ĐHNT ngày 30/06/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương),

Cơ sở II thông báo về cách tính điểm chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh New Brunswick (Canada), cụ thể như sau:

1. Cách tính điểm đánh giá học phần

– Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng, được quy định trong đề cương môn học do giảng viên giảng dạy công bố tại buổi học đầu tiên của mỗi học phần.

– Điểm học phần được chuyển thành điểm chữ như sau:

A+   95 – 100 B+   80 – 84 C+   65 – 69 F    0 – 49
A     90 – 94 B     75 – 79 C     50 – 64
A-    85 – 89 B-    70 – 74

– Để hoàn thành học phần, người học cần đạt điểm thi học phần tối thiểu: 50 điểm và điểm học phần tối thiểu: 50 điểm

2. Thi kết thúc học phần lần 2 và học lại

Sinh viên phải thi lần 2 hoặc học lại nếu sinh viên thuộc 1 trong các trường hợp tương ứng dưới đây:

Thi lần 2 Học lại
–   Điểm thi học phần thi lần 1 dưới 50 điểm;

–   Điểm học phần dưới 50 điểm.

–     Điểm thi học phần qua 02 (hai) lần thi (thi lần một và thi lần hai) đều dưới 50 điểm;

–     Điểm học phần qua 02 (hai) lần thi (thi lần một và thi lần hai) đều dưới 50 điểm;

–     Vi phạm các quy định về đạo văn của đối tác nước ngoài.

Thời gian áp dụng: Từ học kỳ I năm học 2022-2023.

Cơ sở II trân trọng thông báo./.