Thông báo về cách tính điểm chương trình Cử nhân Quản trị Marketing Northampton (Vương quốc Anh)

1463

THÔNG BÁO
Về cách tính điểm chương trình
Cử nhân Quản trị Marketing Northampton (Vương quốc Anh)

Căn cứ Hướng dẫn của Đại học Northampton (Vương quốc Anh);
Căn cứ Quy định về quản lý đào tạo và quản lý người học các chương trình LKĐT với nước ngoài tại Trường ĐH Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-ĐHNT ngày 30/06/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương),
Cơ sở II thông báo về cách tính điểm chương trình Cử nhân Quản trị Marketing Northampton (Vương quốc Anh), cụ thể như sau:
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng, được quy định trong đề cương môn học do giảng viên giảng dạy công bố tại buổi học đầu tiên của mỗi học phần.

1. Đối với năm ngôn ngữ, năm 1 và 2 chính khóa
– Điểm học phần được chuyển thành điểm chữ như sau:

A+       80-100 B+         67-69 C+        57-59 D+     47-49 E       30-39 G      0
A           75-79 B           64-66 C          54-56 D       44-46 F       25-29
A-         70-74 B-          60-63 C-         50-53 D-      40-43 F-       1-24

– Điểm thi học phần và điểm học phần tối thiểu cần đạt để hoàn thành học phần: 40
– Sinh viên phải thi lần 2 hoặc học lại nếu sinh viên thuộc 1 trong các trường hợp tương ứng dưới đây:

Thi lần 2  Học lại
– Điểm thi học phần lần 1: dưới 40 điểm
– Điểm học phần thi lần 1: 30-39 điểm.
– Điểm học phần lần 1: 0 – 29 điểm;
– Điểm thi học phần hoặc điểm học phần qua 02 (hai) lần thi (thi lần một và thi lần hai) đều dưới 40 điểm;
– Vi phạm các quy định về đạo văn của đối tác nước ngoài hoặc vi phạm thời gian nộp bài 02 lần theo phương thức trực tuyến.

2. Đối với năm cuối

– Điểm học phần được chuyển thành điểm chữ:

Điểm thi học phần bằng chữ Điểm thi học phần Điểm học phần Điểm học phần bằng chữ
A+ 25 24.00 – 30.00 A+
A 23 22.00 – 23.99 A
A- 21 20.50– 21.99 A-
B+ 20 19.50 – 20.49 B+
B 19 18.50 – 19.49 B
B- 18 17.50 – 18.49 B-
C+ 17 16.50 – 17.49 C+
C 16 15.50 – 16.49 C
C- 15 14.50-15.49 C-
D+ 14 13.50-14.49 D+
D 13 12.50-13.49 D
D- 12 11.50-12.49 D-
F+ 11 9.50-11.49 F+
F 8 6.00-9.49 F
F- 4 2.00-5.99 F-
G 0 0.00-1.99 G
AG 0 0.00-1.99 AG
LG 0 0.00-1.99 LG
NG 0 0.00-1.99 NG

LG: Nộp muộn và ngoài khung thời gian cho phép
NG: Đã nộp nhưng nội dung bài không được công nhận
AG: Đã nộp nhưng được đánh giá điểm G theo kết luận của Hội đồng xem xét vi phạm trong học tập
G: Không nộp bài

Ví dụ: Một sinh viên có điểm bài kiểm tra đạt điểm D+ (tỷ trọng 60%) và bài luận 2.000 từ đạt điểm B- (tỷ trọng 40%). Điểm tổng học phần được tính như sau:
60% x 14 điểm + 40% x 18 điểm = 15,6 (Điểm C)
– Điểm học phần tối thiểu cần đạt để hoàn thành học phần: D-
– Sinh viên phải thi lần 2 hoặc học lại nếu sinh viên thuộc 1 trong các trường hợp tương ứng dưới đây:

Thi lần 2 Học lại
– Điểm thi học phần lần 1: từ F+ đến F- & G;
– Sinh viên không nộp bài thi học phần nào thì được thi lại lần 2 bài thi đó và đạt tối đa điểm D-.
– Điểm học phần dưới D-;
– Sinh viên không nộp các bài thi học phần;
– Vi phạm các quy định về đạo văn của đối tác nước ngoài hoặc vi phạm thời gian nộp bài 02 lần theo phương thức trực tuyến.

Cơ sở II trân trọng thông báo./.