Quyết định số 1142/QĐ-ĐHNT ngày 30/06/2017 về việc ban hành quy định về quản lý đào tạo và quản lý người học các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại thương

1747