Các văn bản – quy định của BGD&ĐT

4352

Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download

Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Download

Thông báo số 191/BGDĐT-GDĐH về việc xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi dự thi SĐH. Download

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg về Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Download

Quyết định số 272/QĐ-ĐHNT ngày 12/3/2012 về việc Ban hành Quy định về quản lý đào tạo và quản lý sinh viên các chương trình liên kết với nước ngoài tại trường Đại học Ngoại thương. Download

Quy định về quản lý đào tạo và quản lý sinh viên các chương trình liên kết với nước ngoài tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-ĐHNT ngày 12/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương). Download

Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài. Download

Quy chế Quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/ 4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Download