Dự kiến các mốc thời gian quan trọng dành cho học viên chương trình Thạc sỹ QTKD Northampton Khóa 02

314

Nhằm giúp học viên nắm bắt đầy đủ thông tin về tiến độ học tập trong năm học, Cơ sở II thông báo dự kiến các mốc thời gian quan trọng dành cho học viên chương trình Thạc sỹ Northampton, năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

Dự kiến các mốc thời gian quan trọng chương trình Thạc sĩ QTKD Northampton Khóa 02 – năm học 2023-2024

Lưu ý: Thời gian có thể thay đổi theo thực tế công tác;

Cơ sở II trân trọng thông báo./.