Tổng kết hoạt động công đoàn – kỷ niệm 30 năm thành lập Cơ sở II

82