Các văn bản và mẫu đơn Ban TC-HC

1816

Tổng hợp Về các quy trình và mẫu đơn thực hiện tại Ban Tổ chức – Hành chính

TT Nội dung Truy cập
1 Nghỉ phép  
1.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ nghỉ phép Link
1.2 Nội dung email xin nghỉ phép dưới 10 ngày (dành cho viên chức, Phó và Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
1.3 Đơn xin nghỉ phép từ 10 ngày trở lên (dành cho viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
1.4 Đơn xin nghỉ phép từ 10 ngày trở lên (dành cho Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
1.5 Báo cáo xử lý công tác trước và trong thời gian nghỉ phép (dành cho viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
1.6 Báo cáo xử lý công tác trước và trong thời gian nghỉ phép (dành cho Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
2 Nghỉ không hưởng lương
2.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ nghỉ không hưởng lương Link
2.2a Đơn xin nghỉ không hưởng lương dưới 14 ngày (dành cho viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
2.2b Đơn xin nghỉ không hưởng lương dưới 14 ngày (dành cho Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
2.3a Đơn xin nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên (dành cho viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
2.3b Đơn xin nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên (dành cho Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
2.4a Báo cáo công tác trước và trong thời gian nghỉ không hưởng lương dưới và từ 14 ngày trở lên (dành cho viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
2.4b Báo cáo công tác trước và trong thời gian nghỉ không hưởng lương dưới và từ 14 ngày trở lên (dành cho Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
2.5 Giấy xác nhận công nợ khi nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên Link
2.6a Đơn đề nghị tiếp tục công tác sau thời gian nghỉ không hưởng lương dưới 14 ngày (dành cho viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
2.6b Đơn đề nghị tiếp tục công tác sau thời gian nghỉ không hưởng lương dưới 14 ngày (dành cho Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
2.7a Đơn đề nghị tiếp tục công tác sau thời gian nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên (dành cho viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
2.7b Đơn đề nghị tiếp tục công tác sau thời gian nghỉ không hưởng lương từ 14 ngày trở lên (dành cho Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
3 Nghỉ thai sản
3.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ nghỉ thai sản Link
3.2 Đơn xin nghỉ thai sản Link
4 Viên chức xin đi nước ngoài
4.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ xin đi nước ngoài Link
4.2a Đơn xin đi nước ngoài (áp dụng đối với viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
4.2b Đơn xin đi nước ngoài (áp dụng đối với Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
4.3a Báo cáo sau khi đi nước ngoài (áp dụng đối với viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
4.3b Báo cáo sau khi đi nước ngoài (áp dụng đối với Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
5 Xét chuyển Hợp đồng làm việc
5.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ Link
5.2 Bản kiểm điểm của viên chức xin xét chuyển hợp đồng làm việc Link
5.3 Biên bản họp xét chuyển hợp đồng làm việc của đơn vị Link
5.4 Báo cáo công tác tập sự (dùng để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người tập sự sau khi hết thời gian tập sự) Link
5.5 Đơn xin gia hạn hợp đồng làm việc Link
6 Chấm dứt Hợp đồng làm việc, chuyển công tác
6.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ chấm dứt hợp đồng làm việc Link
6.2a Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc (dành cho viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
6.2b Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc (dành cho Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
6.3 Giấy xác nhận công nợ khi đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động Link
6.4 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ xin chuyển công tác Link
6.5a Đơn xin chuyển công tác (dành cho viên chức, Phó Trưởng đơn vị) Link
6.5b Đơn xin chuyển công tác (dành cho Trưởng/Phụ trách đơn vị) Link
7 Kê khai Sơ yếu lý lịch viên chức
7.1 Hướng dẫn thực hiện Link
7.2 Sơ yếu lý lịch viên chức (mẫu kê khai lần đầu) Link
7.3 Phiếu bổ sung lý lịch viên chức (mẫu kê khai bổ sung) Link
7.4 Danh sách đơn vị tổng hợp viên chức kê khai sơ yếu lý lịch Link
8 Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ viên chức quản lý  
8.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ Link
8.2 Danh mục hồ sơ gửi Phòng Tổ chức – Nhân sự Link
Sơ yếu lý lịch viên chức (Mẫu HS02) Link
Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất Link
Bản kê khai tài sản, thu nhập Link
Đề án hoạt động nếu được bổ nhiệm lần đầu (đối với trưởng đơn vị cấp 1, cấp 2) Link
8.3 Danh mục hồ sơ gửi Văn phòng Đảng – Đoàn thể Link
Bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ Link
Lý lịch cán bộ, công chức (Quyển lý lịch cán bộ, công chức theo Thông tư 07/2019/TT-BNV) Link
Sơ yếu lý lịch viên chức (Mẫu HS02) Link
Sơ yếu lý lịch mẫu 2C/BTCTW Link
Bản kê khai tài sản, thu nhập Link
Bản kê khai các thông tin phục vụ công tác thẩm tra, xác minh Link
8.4 Phiếu đánh giá viên chức quản lý trong thời gian giữ chức vụ (Dùng cho bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ) Link
8.5 Kế hoạch thực hiện công tác của viên chức quản lý Link
8.6 Báo cáo kết quả triển khai theo kế hoạch công tác của viên chức quản lý Link
9 Công tác thôi giữ chức vụ quản lý
9.1 Hướng dẫn thực hiện Link
9.2 Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ Link
10 Điều động tạm thời, thay đổi vị trí việc làm viên chức
10.1 Hướng dẫn thực hiện Link
10.2 Tờ trình về điều động tạm thời viên chức Link
10.3 Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được điều động tạm thời (của cá nhân viên chức) Link
10.4 Biên bản họp về việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác của viên chức trong thời gian điều động tạm thời Link
10.5 Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được điều động tạm thời Link
10.6 Tờ trình về đề xuất thuyên chuyển/kết thúc thuyên chuyển viên chức Link
11 Công tác đăng ký và công nhận sáng kiến
11.1 Hướng dẫn thực hiện đăng ký và công nhận sáng kiến Link
11.2a Tờ trình về đề xuất sáng kiến, thành phần tác giả và phân công công việc (sáng kiến được công nhận trước khi Hướng dẫn 99/HD-CSII ngày 13/01/2023 được ban hành) Link
11.2b Tờ trình về đề xuất sáng kiến, thành phần tác giả và phân công công việc (sáng kiến được công nhận trước khi Hướng dẫn 99/HD-CSII ngày 13/01/2023 được ban hành) (có thành viên BGĐ là tác giả) Link
11.3a Tờ trình về đề xuất sáng kiến, thành phần tác giả và phân công công việc (sáng kiến được công nhận sau khi Hướng dẫn 99/HD-CSII ngày 13/01/2023 được ban hành) Link
11.3b Tờ trình về đề xuất sáng kiến, thành phần tác giả và phân công công việc (sáng kiến được công nhận trước khi Hướng dẫn 99/HD-CSII ngày 13/01/2023 được ban hành) (có thành viên BGĐ là tác giả) Link
12 Mảng công tác đào tạo – bồi dưỡng
12.1 Hướng dẫn thực hiện Link
12.2a Đơn xin đi bồi dưỡng (có trong dự toán, trình Ban Giám đốc Cơ sở II phê duyệt) Link
12.2b Đơn xin đi bồi dưỡng (không có trong dự toán, trình Nhà trường phê duyệt) Link
12.3 Đơn xin đi dự tuyển Link
12.4a Đơn xin đi đào tạo (áp dụng đối với viên chức đi đào tạo trong thời gian tập sự) Link
12.4b Đơn xin đi đào tạo Link
12.5 Bản cam kết của cá nhân Link
12.6 Giấy xác nhận công nợ Link
12.7 Đơn xin gia hạn đào tạo Link
12.8 Báo cáo kết quả học tập Link
12.9 Bản cam kết tự túc phần học phí vượt trội Link
12.10 Đơn đề nghị tiếp nhận Link
12.10a Đơn đề nghị công nhận học vị (cơ sở đào tạo trong nước cấp bằng) Link
12.10b Đơn đề nghị công nhận học vị (cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng) Link
12.11 Đơn đề nghị hỗ trợ học phí Link
12.12 Đề nghị thanh toán Link
13 Công tác tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên  
13.1 Hướng dẫn về quy trình triển khai, kiểm soát việc ký, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên tại Cơ sở II Link
13.2 Đơn đề nghị không ký tiếp hợp đồng lao động – Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động Link
13.3 Đơn đề nghị không ký tiếp hợp đồng cộng tác viên – Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác viên Link
13.4 Giấy xác nhận công nợ khi đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động (áp dụng đối với nhân viên hợp đồng lao động) Link