Co-so-ii-va-aim-academy-phoi-hop-to-chuc-buoi-ra-mat-cuoc-thi-vietnam-young-lions-in-action-03

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới, Cơ sở II...

 *Raising the community’s awareness upon gender equality, Foreign Trade University – HCMC Campus and AIM Academy cooperated to hold the introduction event for competition...
co-so-ii-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-ki-ket-thoa-thuan-hop-tac-voi-cong-ty-tnhh-city-now-04

Tăng cường cơ hội thực tập tại Nhật bản cho sinh viên, Cơ sở...

*Aiming to boost students’ internship opportunities in Japan , Foreign Trade University – HCMC Campus signed a Memorandum of Understanding with Citynow Company Limited ...
trao-doi-hop-tac-giua-acca-va-co-so-ii-03

Trao đổi hợp tác giữa Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương và...

* Discussion session on cooperation between Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus and The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) On August...
hoi-nghi-quan-triet-nghi-quyet-lan-thu-5-trung-uong-dang-khoa-xiii-bo-chinh-tri-ve-to-chuc-dang-dang-vien-vi-pham-3

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ...

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt...

Tập thể Ban Giám đốc Cơ sở II đến thăm và động viên Sinh...

* On August 8th, 2022 – on the occasion of the new school year 2022-2023, the Administratorsof FTU-HCMC Campus visited and gave encouragement to...