Danh sách các website của trường Đại học Ngoại Thương

1625
STT Tên miền Khoa/Đơn vị Tình Trạng Website
1 http://www2.ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương Đang vận hành
2 http://english.ftu.edu.vn/ Đại Học Ngoại Thương (Tiếng Anh) Đang vận hành
3 http://cs2.ftu.edu.vn/ Cơ sở 2 – TP.HCM Đang vận hành
4 http://csquangninh.ftu.edu.vn/ Cơ sở 3 – Quảng Ninh Đang vận hành
5 http://tapchiktdn.ftu.edu.vn/ Tạp chí KTĐN Đang vận hành
6 http://qldt.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo Đang vận hành
7 http://tinchi.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý đào tạo Đang vận hành
8 http://sdh.ftu.edu.vn/ Khoa Sau Đại Học Đang vận hành
9 http://ktkdqt.ftu.edu.vn/ Khoa Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế Đang vận hành
10 http://qtkd.ftu.edu.vn/ Khoa Quản trị Kinh Doanh Đang vận hành
11 http://finance.ftu.edu.vn/ Khoa Tài chính Ngân hàng Đang vận hành
12 http://econ.ftu.edu.vn/ Khoa Kinh tế Quốc Tế Đang vận hành
13 http://kdtqt.ftu.edu.vn/ Khoa Đào tạo Quốc tế Đang vận hành
14 http://fbe.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Anh Thương Mại Đang vận hành
15 http://tacn.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành Chưa xây dựng
16 http://law.ftu.edu.vn/ Khoa Luật Đang vận hành
17 http://khoacoban.ftu.edu.vn/ Khoa Cơ bản Đang vận hành
18 http://daotaotaichuc.ftu.edu.vn/ Khoa Đào tạo Tại chức Đang vận hành
19 http://llct.ftu.edu.vn/ Khoa Lý luận Chính trị Chưa xây dựng
20 http://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Nhật TTTT & KT Đang xây dựng
21 http://china.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Trung Chưa xây dựng
22 http://french.ftu.edu.vn/ Khoa Tiếng Pháp Chưa xây dựng
23 http://russia.ftu.edu.vn/ Bộ môn Tiếng Nga Chưa xây dựng
24 http://vietnamese.ftu.edu.vn/ Bộ môn Tiếng Việt Chưa xây dựng
25 http://tchc.ftu.edu.vn/ Phòng Tổ chức Hành chính Chưa xây dựng
26 http://vbpl.ftu.edu.vn/ Phòng Tổ chức Hành chính Chưa xây dựng
27 http://qlda.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Dự án Đang vận hành
28 http://ctctsv.ftu.edu.vn/ Phòng Công tác Chính Trị sinh viên Đang vận hành
29 http://khtc.ftu.edu.vn/ Phòng Kế hoạch Tài chính Đang vận hành
30 http://htqt.ftu.edu.vn/ Phòng Hợp tác Quốc tế Đang vận hành
31 http://qttb.ftu.edu.vn/ Phòng Quản trị Thiết bị Chưa xây dựng
32 http://pyt.ftu.edu.vn/ Phòng Y tế Chưa xây dựng
33 http://ttqhdn.ftu.edu.vn/ Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại Chưa xây dựng
34 http://qlkh.ftu.edu.vn/ Phòng Quản lý Khoa học Đang vận hành
35 http://cqa.ftu.edu.vn/ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đang vận hành
36 http://cid.ftu.edu.vn/ Trung tâm Phát triển Quốc Tế Đang vận hành
37 http://ttttkt.ftu.edu.vn/ Trung tâm Thông tin và Khảo thí Đang vận hành
38 http://elearning.ftu.vn TTTT & KT Đang vận hành
39 http://thuvien.ftu.edu.vn/ Thư viện Đang vận hành
40 http://doanthanhnien.ftu.edu.vn/ Đoàn thanh niên Đang vận hành