Chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh

2580

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở II được quy định trong Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHNT ngày 22/2/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương)

1. Cơ sở II được thành lập theo Quyết định số 1485/GD&ĐT ngày 16/07/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ sở II là đơn vị thuộc Trường Đại học Ngoại thương, chịu sự quản lý, điều hành của Trường; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo phân cấp của Chính phủ. Cơ sở II không có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Cơ sở II có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện các công tác: tổ chức, nhân sự, hành chính, tổng hợp, đào tạo, quản lý người học, công tác chính trị – tư tưởng, quản lý tài chính, tài sản, triển khai hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, khảo thí, đảm bảo chất lượng, truyền thông và quan hệ đối ngoại, thông tin, thư viện và hoạt động vì cộng đồng tại Cơ sở II.

3. Cơ sở II có nhiệm vụ:

3.1. Triển khai công tác tổ chức, nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính, kế hoạch, tài chính, đào tạo bậc đại học, sau đại học, đào tạo quốc tế, công tác chính trị và sinh viên, công tác thi đua khen thưởng, khảo thí, đảm bảo chất lượng, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, quản trị, thiết bị, truyền thông, quan hệ đối ngoại, thông tin, thư viện, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, dân quân tự vệ, y tế, vệ sinh học đường, phòng chống dịch bệnh, tiếp công dân, công tác cựu giáo chức, cựu người học; công tác phát huy dân chủ ở cơ sở, hoạt động vì cộng đồng và các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

3.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác; tham mưu, hoạch định kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Hiệu trưởng về các mảng công tác. Lập kế hoạch công tác theo năm học để tổng hợp trong kế hoạch hàng năm của toàn Trường, tổ chức thực hiện và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện sau khi kế hoạch được ban hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ và khối lượng công tác theo nhiệm vụ năm học;

3.3. Ban hành hướng dẫn thực hiện các mảng công tác tại Cơ sở II phù hợp với các quy định của Nhà nước và Nhà trường sau khi tổ chức lấy ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động và các đơn vị liên quan để đảm bảo sự phù hợp với điều kiện cụ thể tại Cơ sở II và tính ổn định trong tổ chức thực hiện;

3.4. Lập dự toán ngân sách hàng năm và trình Hiệu trưởng phê duyệt; bổ sung và điều chỉnh ngân sách hàng quý; quản lý việc thu chi ngân sách, tiền lương và các nguồn kinh phí khác;

3.5. Quản lý thu chi tài chính, thực hiện thanh quyết toán, lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế, trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

3.6. Triển khai, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp và địa phương;

3.7. Phối hợp công tác với các đơn vị của Trường để đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác;

3.8. Triển khai việc quảng bá hình ảnh, uy tín của Trường Đại học Ngoại thương tại các tỉnh phía Nam theo chương trình, kế hoạch của Nhà trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

3.9. Giữ quan hệ công tác với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tại TP.HCM theo phân công; đại diện tham gia Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học tại TP.HCM;

3.10. Tổ chức thực hiện công tác Đảng, đoàn thể Cơ sở II;

3.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.