12. Điều kiện đầu ra của Ngoại ngữ 2 như thế nào?

135

Trả lời:

Sinh viên được coi là đạt học phần ngoại ngữ nếu điểm học phần từ 4.0 (thang điểm 10) trở lên và sẽ được cấp bảng điểm/giấy chứng nhận riêng cho từng học phần ngoại ngữ đã tích lũy