2. Nếu đã đăng ký học tiếng Nhật nhưng sau đó sinh viên lại muốn quay lại học tiếng Anh thì có được không?

123

Nếu sau khi học một thời gian sinh viên muốn quay lại học tiếng Anh thì có thể làm đơn xin chuyển về lớp tiếng Anh với điều kiện thời gian học tập còn lại đủ để sinh viên tích lũy số tín chỉ tiếng Anh theo quy định.