1. Hình ảnh chụp kỷ yếu sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (Thời hạn tải hình: từ 13/04/2024 đến 31/05/2024). Link
2. Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (Thời hạn tải hình: từ … đến …). Link