Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018”

679

On June 30, 2020, the Ministry of Science and Technology held the national advisory and official acceptance meeting of the national science and technology project led by Prof. Dr Nguyen Xuan Minh entitled “Key performance indicators (KPI) application in Vietnamese organizations and enterprises in 2018”

Thực hiện Quyết định 183/QĐ-BKHCN ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018”, Mã số nhiệm vụ: 03.5/2018-DA2 (thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” do PGS, TS Nguyễn Xuân Minh làm chủ nhiệm nhiệm vụ và Trường Đại học Ngoại thương là tổ chức chủ trì nhiệm vụ, ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia “Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” do PGS, TS Nguyễn Xuân Minh làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được, cụ thể như:

– Tài liệu tổng quan về KPI phổ biến cho các tổ chức, doanh nghiệp đã thể hiện đầy đủ về mặt nội dung tổng quan công cụ chỉ số hoạt động chính KPI và phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

– Cẩm nang KPI hướng dẫn áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính KPI trong tổ chức, doanh nghiệp đã được nhóm nghiên cứu nghiên cứu công phu, phù hợp với yêu cầu trong thuyết minh, được thiết kế rõ ràng, không trùng lắp. Kết cấu cẩm nang khoa học, phù hợp để tổ chức, doanh nghiệp tham khảo, sử dụng trong thực tế triển khai. Nội dung mang tính khoa học, ứng dụng cao. Các chỉ số KPI cấp công ty được hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu và đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp có thể tự áp dụng KPI vào trong doanh nghiệp của mình.

– Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức các hội thảo gồm danh sách 500 tổ chức, doanh nghiệp tham dự hội thảo, đảm bảo phân bố ở cả 03 miền, thuộc tối thiểu 05 ngành hàng, bao gồm cả sản xuất và dịch vụ.

– Tài liệu đào tạo KPI cho tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm chương trình đào tạo được đơn vị chủ trì ra quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu, phê duyệt. Hệ thống slide bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo đi kèm, được biên soạn phù hợp với điều kiện cụ thể của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Bộ tài liệu đầy đủ về cả mặt cơ sở dữ liệu và tình huống thực tế để các doanh nghiệp có thể triển khai KPI.

– Báo cáo kết quả đào tạo gồm danh sách 90 tổ chức, doanh nghiệp được đào tạo, phân bố ở cả 03 miền, thuộc tối thiểu 05 ngành hàng, bao gồm cả sản xuất và dịch vụ.

– Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện tại 30 tổ chức, doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả sau triển khai tại từng tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo phân bố ở cả 03 miền, thuộc tối thiểu 05 ngành hàng, bao gồm cả sản xuất và dịch vụ; đã đánh giá kết quả, hiệu quả sau áp dụng bằng các chỉ tiêu kinh tế cụ thể.

– Báo cáo kết quả tổng hợp nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, khoa học, mang tính ứng dụng cao; khái quát toàn bộ quá trình triển khai, chỉ rõ các địa chỉ đã và sẽ ứng dụng quy trình triển khai áp dụng KPI tại tổ chức, doanh nghiệp.

– Các bài viết về kết quả, hiệu quả áp dụng KPI tại các tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ đảm bảo yêu cầu về bài viết giới thiệu, phổ biến kiến thức vượt trội về số lượng, chất lượng các bài viết tốt, phản ánh sinh động, thuyết phục về thực tế triển khai áp dụng KPI tại tổ chức, doanh nghiệp

– Các bài báo về kết quả thực hiện đề tài đảm bảo yêu cầu về bài báo khoa học, vượt trội về số lượng, bài viết phản ánh đúng thực tế công tác triển khai đã thực hiện.

– Nhóm triển khai đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo 01 học viên cao học bảo vệ luận văn cao học đúng hạn, đã được cấp bằng thạc sĩ do chủ nhiệm nhiệm vụ là người hướng dẫn khoa học.

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia cũng đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện khách quan để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai. Sau đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu:

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ nhiệm nhiệm vụ đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả của nhiệm vụ (Prof. Dr Nguyen Xuan Minh gave a brief presentation of the project results)