test

Hội thảo khoa học cấp trường “Nâng cao chất lượng quản lý và đào...

To develop the International Education Programs in FTU-HCM City Campus in the near future, the University organized a seminar on “Enhancing the Quality of...

Các đề tài đang thực hiện

TT Tên, mã đề tài Chủ nhiệm đề tài  1 Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính, năng lực quản lý và hiệu quả đầu...

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học...

On December 17th, 2020, at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus, a ministerial level acceptance session of the research topic of science...

Nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ...

* Preliminary acceptance session of the research project entitled “Impact of corporate governance on financial reporting quality of Vietnamese listed firms” On September 11th, 2020,...

Nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp...

On September 4th, 2020, the grassroots-level acceptance session of the ministry-level science research project entitled “Solutions to promote entrepreneurship education for students of universities...

Các đề tài đã nghiệm thu

TT Tên, mã đề tài Chủ nhiệm đề tài 1 Xây dựng khung chiến lược phát triển Cơ sở II Trường Đại học Ngoại Thương tại TP. Hồ...

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia nhiệm vụ Khoa...

On June 30, 2020, the Ministry of Science and Technology held the national advisory and official acceptance meeting of the national science and technology project led by Prof. Dr Nguyen Xuan Minh entitled “Key performance indicators (KPI) application in Vietnamese organizations and enterprises in 2018”

Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp cùng Ủy Ban Nhân dân tỉnh...

On May 29th, 2020, People’s Committee of Ninh Thuan province and Foreign Trade University organized the conference named: “Export promotion activities in Ninh Thuan province in the period of 2020-2030 and orientation towards 2035”. This event was well attended by the representatives of Foreign Trade University, enterprises in Ninh Thuan, and People’s Committee of Ninh thuan Province.

Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức...

*Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of the scentific research project entitled “Marketing activities of retail businesses in Ho Chi Minh City”.

In the morning of May 4th, 2020, at Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus, the Campus Acceptance Council held an official acceptance meeting of the scientific research project on “Marketing activities of retail businesses in Ho Chi Minh City” conducted by Dr Pham Hung Cuong, chairman of the project.

Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức...

* Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of the scentific research project entitled “Building the strategic framework for the development of Foreign Trade University - Ho Chi Minh City Campus”.