Nghiệm thu chính thức Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở “Thao túng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”, mã số NT2017-33

541

Thực hiện Quyết định số 2390/QĐ-ĐHNT ngày 17/10/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở, vào lúc 14h00 Thứ hai ngày 22/10/2018, Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài “Thao túng lợi nhuận (earning management) của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”, mã số NT 2017-33 do TS. Nguyễn Thu Hằng làm chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS. Nguyễn Xuân Minh- Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo một số kết quả chính của đề tài. Đề tài tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi thao túng lợi nhuận dựa trên các khoản dồn tích của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Các kết quả đã chỉ ra mối quan hệ của đặc điểm hội đồng quản trị, cấu trúc sở hữu và yếu tố kiểm soát bên ngoài với hành vi thao túng lợi nhuận.

Về đặc điểm hội đồng quản trị, số lượng các thành viên trong hội đồng đóng một vai trò tích cực giúp hạn chế  hành vi thao túng lợi nhuận. Hội đồng quản trị có quy mô lớn sẽ giúp hạn chế khả năng thỏa hiệp, cấu kết trong nội bộ gây phương hại lợi ích cổ đông, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí đại diện. Về cơ cấu sở hữu, sở hữu nhà nước và sở hữu của thành viên ban giám đốc đóng vai trò tích cực trong việc hạn chế hành vi thao túng lợi nhuận. Kết quả liên quan đến sở hữu nhà nước phản ánh đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp có cổ đông lớn là nhà nước. Do cơ chế bảo hộ, doanh nghiệp không quá áp lực về mặt tài chính, khiến các nhà quản trị không quá căng thẳng trước kết quả của báo cáo tài chính, làm giảm động cơ thao túng lợi nhuận. Liên quan đến yếu tố giám sát bên ngoài, kết quả cho thấy các doanh nghiệp được kiểm toán bởi một trong bốn công ty kiểm toán lớn (Big 4)  ít có xu hướng thao túng lợi nhuận hơn so với doanh nghiệp được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác. Điều này hoàn toàn phù hợp với danh tiếng và chất lượng dịch vụ kiểm toán uy tín của các công ty kiểm toán Big 4, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thông tin bất cân xứng giữa các thành phần nội bộ doanh nghiệp và nhà đầu tư bên ngoài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có sử dụng nợ vay nhiều có ít có xu hướng thao túng lợi nhuận hơn. Kết quả này phản ánh tác động giám sát của ngân hàng đến hành vi của nhà quản trị doanh nghiệp.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài đã trình bày một số kiến nghị với cơ quan quản lý, một số gợi ý với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đề tài cũng đề xuất một số tình huống cụ thể có thể đưa vào bài giảng của một số môn học như Tài chính Doanh nghiệp, Lý thuyết Kiểm toán tại Cơ sở II.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được. Bên cạnh những mặt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn. Hội đồng đánh giá đề tài xếp loại Tốt.

Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc và góp ý. Nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa báo cáo dựa trên các ý kiến đóng góp từ Hội đồng.

Hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài ngày 22/10/2018.

1305-thao-tung-loi-nhuan-cua-cac-doanh-nghiep-niem-yet-viet-nam-ma-so-nt2017-33
Hội đồng nghiệm thu chính thức và các thành viên nhóm nghiên cứu