Nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở “Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương”

492

Thực hiện theo Quyết định số 2855/QĐ-ĐHNT-QLKH ngày 27/12/2017 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, vào lúc 9g00 ngày 29/12/2017 Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp cơ sở “Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương”, mã số: NT2016-41 do ThS Nguyễn Trần Sỹ (chủ nhiệm) và nhóm giảng viên thuộc Bộ môn Cơ sở – Cơ bản thực hiện.

Đề tài đã xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố như: thái độ nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp và nhận thức nghề nghiệp ảnh hưởng đến việc định hướng nghề nghiệp của các sinh viên tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương. Trên cơ sở đó, đề tài cũng gợi ý một số giải pháp góp phần hoàn thiện việc định hướng nghề nghiệp của sinh viên như: tăng cường sự hiểu biết về Định hướng nghề nghiệp, tăng cường vai trò của nhân tố thái độ nghề nghiệp, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thiện nhận thức nghề nghiệp của sinh viên.

Bên cạnh những mặt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo kết quả nghiên cứu và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Kết luận của Hội đồng: đề tài được xếp loại tốt.

Các thành viên hội đồng nghiệm thu và nhóm thực hiện đề tài chụp hình lưu niệm sau buổi nghiệm thu chính thức