Nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ảnh hưởng của quản trị doanh nghiệp tới chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

680

* Preliminary acceptance session of the research project entitled “Impact of corporate governance on financial reporting quality of Vietnamese listed firms”

On September 11th, 2020, the preliminary acceptance session of the research project entitled “Impact of corporate governance on financial reporting quality of Vietnamese listed firms”, code NTCS2019-01 took place at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus. The project is led by MSc Nguyen Thi Mai Anh – Principal investigator. The project approval committee consists of reputable scientists of the University. MSc Nguyen Thi Mai Anh – project manager represented the research team to present the research results, including synthesis reports, scientific products and applied products.

Ngày 11/9/2020, Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM đã tổ chức buổi nghiệm thu sơ bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ảnh hưởng của quản trị doanh nghiệp tới chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, mã số NTCS2019-01 do ThS Nguyễn Thị Mai Anh làm chủ nhiệm đề tài. Theo quyết định, các thành viên Hội đồng nghiệm thu bao gồm TS Trần Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng, TS Lê Trung Thành  – Ủy viên phản biện, ThS Mai Hạnh Nguyên – Ủy viên thư ký.

Tại buổi nghiệm thu, ThS Nguyễn Thị Mai Anh, chủ nhiệm đề tài đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày khái quát kết quả nghiên cứu của đề tài thể hiện thông qua bản báo cáo tổng hợp. Đề tài được kết cấu gồm 5 chương, trong đó, Chương 1- Giới thiệu nghiên cứu, Chương 2 – Cơ sở lý thuyết, Chương 3 – Thu thập dữ liệu và phương pháp nghiên cứu, Chương 4 – Kết quả nghiên cứu và Chương 5 – Kết luận và kiến nghị. Sản phẩm khoa học của đề tài bao gồm 03 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành. Các sản phẩm đào tạo của đề tài bao gồm 06 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh thực hiện luận án có liên quan tới đề tài nghiên cứu.

Chất lượng thông tin thông tin báo cáo tài chính là vấn đề quan trọng, thu hút sự quan tâm của người sử dụng báo cáo tài chính nói chung và đối với các nhà nghiên cứu nói riêng. Tại Việt Nam, trong suốt 20 năm hoạt động và phát triển, đã có không ít những sai sót nghiêm trọng trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết. Những sai sót diễn ra thường xuyên, liên tục cho thấy một bộ phận không nhỏ các công ty niêm yết đã cung cấp báo cáo tài chính thiếu trung thực. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới lợi ích của cổ đông các công ty nói trên, mà còn nghiêm trọng hơn là làm mất niềm tin từ các nhà đầu tư, từ đó dẫn tới sự rời bỏ thị trường. Trước yêu cầu về minh bạch hóa, quản trị doanh nghiệp hiệu quả được coi là giải pháp để nâng cao chất lương thông tin báo cáo tài chính. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của đặc điểm Hội đồng quản trị, cấu trúc sở hữu lên chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Cụ thể, sở hữu Nhà nước, cổ đông tổ chức và của Ban giam đốc có ảnh hưởng tích cực lên chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính. Ngoài ra, quy mô tính độc lập của Hội đồng quản trị góp phần hạn chế hành vi quản trị lợi nhuận và sai sót trên Báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số gợi ý với các Cơ quan quản lý, với các công ty niêm yết nhằm tăng cường hiệu quả của quản trị doanh nghiệp, từ đó tăng cường chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Sau phần trình bày kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, ủy viên phản biện và các thành viên còn lại của Hội đồng đã đưa ra nhận xét, đánh giá về những đóng góp của đề tài cũng như chỉ ra những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, làm cơ sở cho việc tiếp thu, hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu để chuẩn bị nghiệm thu chính thức.

Dưới đây là hình ảnh tại buổi nghiệm thu.

TS Trần Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên hội đồng chụp hình cùng nhóm nghiên cứu
(Dr Tran Quoc Trung – Chaiman and members of the Council took a photo with members of the research project)