Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2019 “Đánh giá năng lực tiếng Anh của nhân sự tại Công ty TMT Food Co., Ltd.: Thực trạng và giải pháp”

674

* Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of the scentific research project entitled “The assessment of the employees’ English proficiency at TMT Food Co., Ltd: Reality and solutions”.

On May 4th, 2020, at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus, the campus Acceptance Council held an official acceptance meeting of the scientific research project on “The assessment of the employees’ English proficiency at TMT Food Co., Ltd: Reality and solutions” conducted by Dr. Nguyen Thanh Lan and  his research team.

Attending the official acceptance meeting were Prof. Dr Nguyen Xuan Minh, Chairman of the Acceptance Council and many scientists in the Council of Project Assessment.

At the official acceptance meeting of the project, the Acceptance Council assessed and clarified the theoretical and practical issues on assessment of the employees’ English proficiency at TMT Food Co., Ltd. In addition, the Acceptance Council also provided some objective feedbacks and orientations for the research team to complete the research report and develop more intensive research directions.

Thực hiện theo Quyết  định số 625/QĐ-ĐHNT ngày 17/4/2020 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở của Trường Đại học Ngoại thương, ngày 04/5/2020, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở “Đánh giá năng lực tiếng Anh của nhân sự tại Công ty TMT Food Co., Ltd.: Thực trạng và giải pháp.”, Mã số: NTDN 2019-03 do TS Nguyễn Thành Lân làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các giảng viên, nhà khoa học: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch Hội đồng), TS Phạm Hùng Cường (Ủy viên – Thư ký), PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà (Ủy viên – Phản biện), Bà Đặng Thị Uyên Linh (Ủy viên – Phản biện), TS Trần Quốc Trung (Ủy viên).

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng ghi nhận những kết quả nghiên cứu mà nhóm đã đạt được. Trên cơ sở số liệu và dữ liệu thu thập được về năng lực tiếng Anh của nhân sự của Công ty TMT Food Co., Ltd. đề tài đã phân tích và đánh giá được thực trạng về năng lực tiếng Anh của nhân sự tại công ty này ở hai kỹ năng: Giao tiếp nghe nói và giao tiếp qua thư tín thương mại.  Từ thực trạng năng lực tiếng Anh của nhân sự hiện tại, đề tài đã đưa ra một số giải pháp khả thi giúp cho công ty này áp dụng trong công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân sự về năng lực tiếng Anh ở hai kỹ năng nói trên. Cụ thể hơn, công ty cần xây dựng kế hoạch phát triển năng lực tiếng Anh và thực hiện công tác quản trị nhân sự về năng lực tiếng Anh nhằm giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh hiệu quả kinh tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Sau đây là hình ành của buổi nghiệm thu:

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên hội đồng nghiệm thu chính thức chụp hình cùng TS Nguyễn Thành Lân – Chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu
(Prof. Dr Nguyen Xuan Minh, Chairman of the Acceptance Council and Members of the Acceptance Council took a photograph with Dr Nguyen Thanh Lan, Chairman of the project and his research team)